PARKOLÁSI SZABÁLYZAT, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Parkolási szabályzat
Forgalmi rend

A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h. A parkolási szabályzat és az általános szerződési feltételek a sorompó vonalán történő áthaladástól érvényesek!
Kérjük, különösen ügyeljen a jobbkéz-szabály, az elindulás és a tolatás szabályainak betartására!
A be- és kihajtás során ellenőrzés és adatrögzítés történik.
A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a parkolás a többi jármű mozgását, a ki- és beszállást, rakodást ne akadályozza.
A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók. Az ügyfél a gépjárművek kulcsait magánál tartja, a kulcsok őrzésére a személyzetnek nincs lehetősége. A kulcsok elvesztéséből eredő károk a járműtulajdonost terhelik.
Az üzemeltető a vis maior esetén a járműveket elmozdíthatja, ill. szükség esetén elszállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.
A parkoló elhagyása során a személyzet a járművek elviteléhez való jogosultságot ellenőrzi.
A parkoló megközelítése biztonsági okokból egy forgalmi sávon, a személyzet utasításainak megfelelő váltakozó irányban történik. A kihajtás elsőbbséget élvez.
A forgalmi rendre vonatkozó szabályok a sorompó vonalának elhagyásáig érvényesek.
A szabályzat érvényes 2013. május 15-től visszavonásig

A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevők – ideértve a jármű vezetőjét és utasait - (a továbbiakban együtt: ügyfél) között, az itt rendezettek szerint, a jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit a
 - Parkolási Szabályzat,
 - ÁSZF,
 - Transzfer-ügymenet,
 - Díjszabás,
 - az ügyfél és a vele szerződött utazási iroda között létrejött megállapodás egyes feltételei szabályozzák.

Az üzemeltető az egyéni ügyfelekre irányadó díjszabást kifüggeszti, a parkolási szabályzatról térítés ellenében másolat kérhető.
Az itt rendezett szabályok a parkoló céljára bekerített területen, ill. a sorompó vonalán belül érvényesek. A kihajtást követően is érvényesek a szerződésből fennálló felelősségi szabályokra és a követelések rendezésére vonatkozó rendelkezések.

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:
 - a gépjárműről fénykép és videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a jármű utasai is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a parkoló működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.
 - A gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat rögzíti.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetők az üzemeltetőre.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának (rendelkezési jogának) igazolására az üzemeltető a gépjármű
 - forgalmi engedélyét, vagy
 - törzskönyvét fogadja el hiteles igazolásként.

A tulajdonjogot igazoló fenti dokumentumok és adatrögzítés alapján az üzemeltető a parkolóba történő behajtáskor parkolókártyát állít ki, amelyet az ügyfél aláír.
Az ügyfél a parkolókártya átvételével és aláírásával az itt rendezetteket tudomásul veszi. A parkolókártya aláírásának megtagadása esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Az üzemeltető a parkoló területére történő belépéskor a tulajdonjogot a fentiek szerint igazoló személyt tekinti a járművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A járművel történő kilépés során - amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkolókártyát felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

Az üzemeltető kötelezettsége:
 - a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban tárolja,
 - a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkolókártyát felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja,
 - a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és
 - a transzfer-ügymenet szerint a Liszt Ferenc Repülőtér 2. terminálokhoz reptéri transzfer szolgáltatást nyújt.

Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésére és a parkolókártya megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.
A parkolókártya elvesztése esetén a mindenkori díjszabásban foglalt adminisztrációs költség is fizetendő.
Az üzemeltető a tevékenységére biztosítási fedezettel rendelkezik.

Az üzemeltető felelőssége a nyíltszíni parkoló sajátosságaira tekintettel terjed ki a jármű állagmegóvására. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű szabadtéri tárolása során bekövetkező szennyeződéséért, esetleges időjárási okból(pl. vihar, jégkár) keletkező sérülésért.
Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adatfelvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.
Az üzemeltető felelőssége egyebekben a tevékenységére kötött, mindenkor érvényes biztosítási szerződésben foglalt vagyon- és felelősségbiztosítási fedezethez igazodik. A biztosítással nem fedezett károkért – függetlenül a károsodás bekövetkezésének módjától és a kár mértékétől – az üzemeltető nem vállal felelősséget. Kivételt képeznek a biztosító mentesülését eredményező súlyos gondatlanság, vagy szándékosság esetei.
Az üzemeltető egészében kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági rendelkezések következményeiért.
A járműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, robbanószer, vagy bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

A parkolási díj megfizetése:
- utazási irodák által szervezett ügyfelek az utazási szerződésben meghatározott módon fizetik meg a parkolási díjat
- egyéni ügyfelek legkésőbb a parkoló elhagyásakor kötelesek a díjak megfizetésére. A parkolási díjról kiállított számla a mindenkori díjszabásban foglaltak szerint tünteti fel a parkolás és a kiegészítő reptéri transzfer-szolgáltatás díjazását.
Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben lehetséges.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a járművel a parkoló területe kizárólag a díjak megfizetését követően hagyható el, vita esetén a személyzet a járművet visszatarthatja. A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkolókártyát felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező. Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.

Transzfer-ügymenet

Az üzemeltető a parkoló és a Liszt Ferenc Repülőtér 2. terminálok között az oda- és visszautazást saját autóbusszal biztosítja ügyfelei részére. (reptéri transzfer)
A transzfer árát a parkolási díj tartalmazza. Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával.
A reptéri transzfer-igényt a parkolóba érkezéskor a személyzetnél, a visszaút iránt a reptérről telefonon, a parkolókártyán megadott számokon kérjük jelezni.
A transzfer során bekövetkező dologi és személyi károkért az üzemeltető felelőssége az ÁSZF szerint alakul.
A transzfer-szolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Az üzemeltető vállalja, hogy az igény felvételét követő 15 percen belül a transzfer-buszt az odaút céljára a parkolóban, visszaút céljára pedig 20 percen belül a terminálon kiállítja. A tájékoztató jellegű menetidő további kb. 15 perc. Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.
Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az ügyfelet legalább a fentiekben jelzett maximális időn belül a terminálra, ill. a parkolóhoz eljuttassa, nem vállal azonban felelősséget a műszaki, vagy forgalmi okokból és a hatósági intézkedések miatt bekövetkező esetleges késések következményeiért. A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.
A személyzet a transzfer buszokba történő biztonságos be- és kiszállást segíti, nem feladata ugyanakkor a csomagok rakodása, kezelése, ilyen tevékenységre a buszvezetők és személyzet nem kötelezhető.
A buszok előre meghatározott útvonalon haladnak, ki- és beszállás csak a parkolóban és a terminálokon lehetséges.
Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek)
Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

A parkoló szabályszerű elhagyásával (sorompó vonalán történő áthaladás) a felek közötti jogviszony véget ér, ezt követően az üzemeltető a szolgáltatással kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Az itt rendezettek aláírt parkolókártya hiányában is érvényesek.
A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók.


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az AIRPORT HOTEL BUDAPEST **** Szállodaüzemeltető  Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Hársfa utca 51. fszt. 2., telephelye: 2220 Vecsés, Lőrinci u. 130/a, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-995833) mint a www.vip-parkolo.hu, www.vip-parking.hu, www.vip-parkplatz.hu, www.vip-parcare.hu internetes weboldalon található Online foglalás üzemeltetője az általa forgalmazott termékek értékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) az alábbiak szerint határozza meg.
Jelen feltételek 2017. január 31. napjával, határozatlan időre lépnek életbe.

Szolgáltató:
AIRPORT HOTEL BUDAPEST **** Szállodaüzemeltető Kft. 
Székhely:  1074 Budapest, Hársfa utca 51. fszt. 2.
E-mail: parkolo@airporthotel.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 371 6903
Bankszámlaszám:  19800011 10300363 00000000
IBAN: HU48 19800011 10300363 00000000
SWIFT: VIRPHUHB
Adószám: 22644093-4-42
Cégjegyzékszám: 01-09-995833

Tárhely szolgáltató:
Cégnév: NP SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/B.
Telefon: +36 1 700 4413
E-mail: info@npsys.hu
Adószám: 25057126-2-43
 
Jelen ÁSZF hatálya minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre és szolgáltatásra kiterjed Magyarország területén, amely www.vip-parkolo.hu, www.vip-parking.hu, www.vip-parkplatz.hu, www.vip-parcare.hu weboldalakon található Online foglaló rendszeren keresztül történik.

Az ÁSZF-vel kapcsolatos meghatározások:
Szolgáltató:  AIRPORT HOTEL BUDAPEST **** Szállodaüzemeltető Kft. 

Vásárló: minden olyan – a hatályos magyar jog szerinti – természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltató weboldalán keresztül vásárol.

Szolgáltatás:  a szolgáltató által üzemeltetett parkolóhely értékesítése, melyeket a www.vip-parkolo.hu, www.vip-parking.hu, www.vip-parkplatz.hu és a www.vip-parcare.hu weboldalon kínál megvásárlásra.

Ár: a weboldalon feltüntetett szolgáltatásokra vonatkozó, forintban meghatározott árak, melyek minden esetben bruttó fogyasztói árak.

Weboldal: www.vip-parkolo.hu, www.vip-parking.hu, www.vip-parkplatz.hu, www.vip-parcare.hu weboldalakon működtetett elektronikus foglalási és vásárlási felület.

A vásárlás folyamata:
A www.vip-parkolo.hu, www.vip-parking.hu, www.vip-parkplatz.hu, www.vip-parcare.hu weboldalakon történő vásárlás elektronikus úton is leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen 
ÁSZF-ben meghatározott módon. A szolgáltatás megrendelésével a Vásárló által történő véglegesítésével, és a Szolgáltató által küldött visszaigazolással egy egyedi adásvételi szerződés jön létre Vásárló és Szolgáltató között, amelynek az ÁSZF-ben rögzítettek elválaszthatatlan mellékletét képezik. A szerződés nyelve magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és nem kerül iktatásra.

A vásárló a www.vip-parkolo.hu, www.vip-parking.hu, www.vip-parkplatz.hu, www.vip-parcare.hu weboldalakon az alábbiak szerint kezdeményezheti a vásárlást:  

A weboldalakon történő megrendelés regisztrált és nem regisztrált Vásárlók számára is lehetséges. A Vásárlók mindkét esetben kötelesek a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok megadására. Regisztráció esetén meg kell adni egy létező e-mail címet, telefonszámot és egy jelszót.
A regisztrációt követően a Vásárló azonnal be tud jelentkezni a rendelés megtételéhez az előzőleg megadott e-mail címmel és jelszóval.

- A vásárló kiválasztja az Online foglalás menüpontot,
- A vásárló kiválasztja az adott időpontokat, amikorra szeretne parkolóhelyet foglalni,
- A vásárló a továbbiakban ellenőrzi, hogy van-e szabad hely az adott időpontban,
- A vásárló a következő oldalon megadhatja (nem kötelező) az autó és az ő saját, személyes adatait.
Ezek a Vásárló számára még semmilyen kötelezettségvállalást nem jelentenek. 
- A vásárló az adatok ellenőrzése után kiválasztja a fizetés módját, majd a foglalás gombra kattint. 

Amennyiben a vásárló az „online kártya fizetést” választja, és foglalás gombra kattint a weboldal 
- a Vásárlót a Borgun, mint elfogadó partner biztonságos fizető oldalára irányítja (az Adatkezelő semmilyen kártyaadatot nem lát és nem is kezel),
- A vásárló megadja ezen a biztonságos felületen a bankkártyája adatait,
- A vásárló itt ezen az oldalon fizet,
- A weboldal ezt követően visszairányítja a vásárlót a VIP Parkoló weboldalára, ahol megköszönjük a vásárlását, illetve tájékoztatjuk a foglalásának azonosítójáról továbbá a vásárló kap a vásárlásról emailen is egy értesítést, visszaigazolást a VIP Parkolótól,
- A vásárló a Borguntól is kap egy visszaigazoló e-mailt a sikeres vásárlásról.

Abban az esetben, ha a vásárló nem akar online fizetni, akkor a „fizetés érkezéskor” opciót választja
- A vásárló ezt követően kiválasztja a foglalás gombot és már le is foglalta a parkolását,
- A foglalás visszaigazolásáról itt a weboldalon látja a foglalás azonosítóját, de emellett e-mailben is értesítést küldünk a foglalás részleteiről.

Elállási jog gyakorlása, visszatérítés

Vásárló a foglalás elküldését követően, legfeljebb a szolgáltatás igénybevétele előtt 24 órán belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. 
Az elállást írásban kell a szolgáltatóval a megrendelés számával hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. A Vásárló kötelezi magát, hogy elállás estén az elállási nyilatkozatot ajánlott-tértivevényes levél küldeményként legkésőbb a határidő napján szükséges feladni az AIRPORT HOTEL BUDAPEST **** Szállodaüzemeltető Kft., 2220 Vecsés, Lőrinci u. 130/a címre. 

Az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által megrendelt szolgáltatás vételárát. 

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 29. § (1) bekezdése szerint az alábbi releváns esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.


2017. január 31.

………………………………………………
Saller Róbert

Az ÁSZF mellékletét képezi a mindenkori parkolási díjszabás.

Üzemeltető: Airport Hotel Budapest **** Kft. 
Adószám: 22644093-4-13

Telephely: 2220 Vecsés, Lőrinci u. 130/a
Infovonal: 06-30/371-6903
Telefon: 06-29/557-103
Fax: 06-1/688-2001
E-mail: parkolo@airporthotel.hu

Székhely:
Airport Hotel Budapest**** Kft.
1074 Budapest, Hársfa u. 51.
Tel.: 06-29/557-103

Foglaljon MOST a budapesti nemzetközi repülőtér mellett őrzött parkolót!
Kérjük adja meg a foglaláshoz
szükséges adatokat!
Érkezés:
-
Távozás:
-
repülőtéri szálloda, konferencia hotel Denti Implant Clinic fogászati klinika Budapest budapesti belvárosi szállás
utasbiztosítás
Autópálya matrica értékesítés, e-matrica értékesítés
2013 © Airport Hotel Budapest **** Kft. - Minden jog fenntartva
 
 
 
Foglalását az alábbi elérhetőségeken is megteheti a nap 24 órájában:
06-30/371-6903